JINGLES: KEY 103 Out, Hits Radio In! Here are TM Studios Jingles #Tribute

Advertisement

Habang naghahanda ang Manchester na magpaalam sa Key 103 at sasalubungin ang Hits Radio, ang internet ay puno ng mga alaala at tributes. At narito ang ilang mga Gospel jingles mula sa archive ng TM Studios – sa maraming taon ang Key 103 at kasamang istasyon ay gumamit ng mga jingles mula sa TM Studios.

Narito ang ilang mga kuha mula 2011, at ipinapadala ng lupon sa Ignite Jingles ang kanilang kagalakan sa susunod na kabanata ng radyo na darating sa Manchester.

由于曼彻斯特准备告别Key 103并向Hits Radio打招呼,因此互联网充满了回忆和赞美。 以下是来自TM Studios档案馆的一些福音歌曲 – 多年以来,103和他们的姐妹电台都使用了全套的TM Studios福音歌曲。

下面是2011年的选择,当广播下一章到达曼彻斯特时,我们向电台的每个人致以最良好的祝愿。

Saat Manchester bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal pada Key 103 dan menyapa Hits Radio, internet telah penuh dengan kenangan dan penghargaan. Dan inilah beberapa jingle Injil dari arsip TM Studios – selama bertahun-tahun Key 103 dan stasiun saudaranya menggunakan jilid Injil TM Studios.

Berikut adalah pilihan dari 2011, dan kami mengirimkan harapan terbaik kami kepada semua orang di stasiun saat bab berikutnya dari radio tiba di Manchester.

Ketika Manchester bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Key 103 dan menyapa Hits Radio, internet telah penuh dengan kenangan dan penghargaan. Dan ini adalah beberapa jingle injil dari arkib TM Studios – selama beberapa tahun Key 103 dan stesen kakak mereka menggunakan jingles Injil TM Studios.

Berikut adalah pilihan dari 2011, dan kami menghantar harapan terbaik kepada semua orang di stesen sebagai bab seterusnya radio yang tiba di Manchester.

Manchester가 Key 103에 작별 인사를 준비하고 Hits Radio에게 인사 할 때, 인터넷은 기억과 찬사로 가득합니다. 그리고 TM Studios 아카이브의 몇 가지 복음 징글이 있습니다. 몇 년 동안 Key 103과 자매 방송국에서 모든 TM Studios gospel jingles를 사용했습니다.

다음은 2011 년부터의 선택입니다. 우리는 라디오의 다음 장이 맨체스터에 도착하면서 방송국의 모든 사람들에게 최선의 희망을 전합니다.

As Manchester prepares to say goodbye to Key 103 and hello to Hits Radio, the internet has been full of memories and tributes. And here are a few gospel jingles from the TM Studios archive – for many years Key 103 and their sister stations used the full range of TM Studios gospel jingles.

Here are a selection from 2011, and we send our best wishes to everyone at the station as the next chapter of radio arrives in Manchester – from IGNITE JINGLES

Subscribe for free and receive regular email.

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

%d bloggers like this: